ທ່ານສາມາດອະທິບາຍຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ hominin, hominid ແລະ hominoid ໃນເງື່ອນໄຂທີ່ງ່າຍດາຍບໍ?


ຕອບ 1:

Hominoids ແມ່ນລິງທັງ ໝົດ - gibbons, chimpanzees, gorillas, orangutans ແລະມະນຸດ.

Hominids ແມ່ນ apes ທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ທັງໃນອະດີດແລະປະຈຸບັນ. ນີ້ປະກອບມີມະນຸດ, chimpanzees, gorillas ແລະຫມາກກ້ຽງແລະບັນພະບຸລຸດຂອງພວກເຂົາ.

Hominins ແມ່ນປະຊາຊົນທັງ ໝົດ, ໃນອະດີດແລະປະຈຸບັນ. ສູນພັນແລະມີຊີວິດຢູ່ໃນປະຈຸບັນ. ເຫຼົ່ານີ້ລວມມີ Australopithecines, Paranthropus ແລະ Ardipithecus ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ Homo.